Zaloguj się w programie
nsbeauty institute

Zaloguj się w programie

Regulamin

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie Programu, zwanym dalej "Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. "Portal"- stronę główną www.program.nsbeauty.pl oraz jej podstrony,
 2. "Wykonawca" - właściciel Portalu tj. Naturioska Milczarek i Cukierski Spółka Jawna, NIP 727 275 91 45, REGON 101327272; Łódź ul. Łąkowa 7a, 90-562
 3. "Użytkownik" - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która przystąpiła do programu NS BEAUTY oraz korzysta z tej usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 4. "Umowa" - oznacza przystąpienie do programu NS BEAUTY na podstawie Regulaminu,
 5. "Usługa" - usługi świadczone przez Wykonawcą na rzecz Użytkownika, odpłatnie lub nieodpłatnie, związane z funkcjonowaniem Portalu
 6. "Program" - program NS BEAUTY

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników polegających na umożliwieniu rejestracji w Programie, a następnie otrzymywania powiadomień o zbliżającym się zabiegach kosmetycznych, liczbie zgromadzonych punktów, promocjach zabiegowych i wydarzeniach kosmetycznych.

§ 3

 1. W celu korzystania z Portalu urządzenie końcowe służące Użytkownikowi do korzystania z Portalu musi mieć połączenie z Internetem oraz musi posiadać narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 2. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami jej świadczenia przez Usługodawcę oraz Regulaminem oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 4. Regulamin udostępniany jest przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

III. Przystąpienie do Programu.

§ 4

Do Programu może przystąpić osoba, która:

 1. otrzymała kartę klubową, a następnie zawarła Umowę,
 2. bez otrzymania karty klubowej zarejestrowała się w Portalu i zawarła Umowę.

§ 5

 1. Osoba, która otrzymała kartę klubową i chce przystąpić do Programu lub osoba, która bez otrzymania karty klubowej chce przystąpić do Programu powinna wypełnić formularz rejestracji zamieszczony na stronie  www.program.nsbeauty.pl lub www.nsbeauty.pl, podając wszystkie zawarte w nim dane. Formularz stanowi ofertę przystąpienia do Programu skierowaną przez Wykonawcę do osoby, o której mowa w postanowieniu § 4 Regulaminu.
 2. Po wypełnieniu powyższego formularza, złożenia oświadczeń o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz w przedmiocie danych osobowych należy kliknąć przycisk "Wyślij", co spowoduje przesłanie formularza do Wykonawcy. Następnie system poprosi o potwierdzenie rejestracji i wprowadzenie hasła. Po jego podaniu należy kliknąć przycisk "Potwierdź", co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Wykonawcy i zawarciem Umowy.

§ 6

W formularzu rejestracyjnym zabronione jest podawanie bezprawnych treści.

IV. Usługi w ramach Programu.

§ 7

 1. Wykonawca zobowiązuje się wysyłać do Użytkownika e-mailem na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub SMS-em na podany w formularzu rejestracyjnym numer telefonu informacje o:
 • zbliżającym się zabiegu kosmetycznym,
 • liczbie zgromadzonych punktów ,
 • specjalnym pakiecie zabiegowym,
 • przysługujących nagrodach.
 1. Na podstawie odrębnej, dobrowolnej i opcjonalnej zgody na przesyłanie informacji handlowej wyrażanej w odrębnym oświadczeniu, Użytkownik może otrzymywać na podany numer telefonu lub adres e-mail informacje handlowe dotyczące aktualnych promocji sprzedażowych lub serwisowych Wykonawcy.

 

§ 8

 1. Użytkownik Programu uzyskuje również możliwość korzystania z rabatów na usługi oferowane przez Wykonawcę. Podstawą do korzystania z rabatów są kupony rabatowe i posiadanie karty.
 2. Szczegółowa wysokość rabatów oraz zasady korzystania z nich określa odrębny regulamin znajdujący się na stronie www o adresie: www.program.nsbeauty.pl oraz w Instytucie Naturioska Wykonawcy.

VI. Ochrona danych osobowych.

§ 9

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które niezbędne są do świadczenie usług w ramach Programu. Dane będą przetwarzane przez Naturioska Milczarek i Cukierski Spółka Jawna, NIP 727 275 91 45, Regon 100866860, 90-562 Łódź w celu realizacji usług przewidzianych w Regulaminie zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 t.j. z późn. zm. oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).

 

 1. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich modyfikacji, a także odwołania w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach.

VI. Czas trwania umowy.

§ 10

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 11

 1. Użytkownik ma prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie.

 

 1. Oświadczenie o wypowiedzeniu można złożyć osobiście w salonie Wykonawcy, przesłać na adres Wykonawcy pocztą lub złożyć mailem na adres kontakt@nsbeauty.pl

§ 12

 1. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku gdy:
 2. zmieni przedmiot swojej działalności,
 3. rozpocznie swoją likwidację,
 4. dalsze prowadzenie Programu przestanie być dla Wykonawcy ekonomicznie opłacalne.
 5. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika.

VI. Reklamacje

§ 13

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy kontakt@nsbeauty.pl pocztą bezpośrednio na adres Wykonawcy lub osobiście do protokołu w salonie Wykonawcy.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika oraz opis zdarzenia.
 3. Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

VII. Postanowienia końcowe

§ 14

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.